Category: Esra

  • Esra ofa 1

    aCdinkra UsU na pECrsia hECnEC korECs afEC a edi kan mu noC, se aCwuradEC asem a efiri yECrECmia aCnoCmu noC beba mu nti, aCwuradEC kaCNan pECrsia hECnEC korECs hoCnhoCm, na cmaa wcpaECEC noC n’ahECnniE Ninaa mu, na wctECreEC nso se: Akan 1. Na Persia hene Kores afe a edi kan mu no, se Awurade asem…

  • Esra 1: 1

    Adinkra na pECrsia hECnEC korECs afEC a edi kan mu noC, se aCwuradEC asem a efiri yECrECmia aCnoCmu noC beba mu nti, aCwuradEC kaCNan pECrsia hECnEC korECs hoCnhoCm, na cmaa wcpaECEC noC n’ahECnniE Ninaa mu, na wctECreEC nso se: Akan Na Persia hene Kores afe a edi kan mu no, se Awurade asem a efiri…