Akan (Twi) Bible

 • Mateo 4: 6

  matECo Ud CU aCdinkra na csECEC noC se: se woCnEC NankoCpcn ba noC a, toC woC hoC twECnEC faCm; na wcatwECre se: woC nti cbeSe abcfra, na wcabesoCa woC wcn nsaCm, na woCamfa woC nan ampECm boCc.

 • Mateo 4: 5

  matECo Ud oU aCdinkra enna cboCnsam dEC noC kcc kuro kroCnkroCn noC mu, na cdEC noC kcZinaa ascrECfiE noC aCtifi,

 • Mateo 4: 4

  matECo Ud dU aCdinkra na cbuaa se: wcatwECre se: eNe paanoCoC nkoC na onipa nam soC betECna asECe, na asem biara a efiri NankoCpcn aCnoCmu soC.

 • Mateo 4: 3

  matECo Ud aU aCdinkra na cschwefoCc noC baa nEC nQen besECEC noC se: se woCnEC NankoCpcn ba noC a, kasa na aboCc yi nnanEC paanoCoC.

 • Mateo 4: 2

  matECo Ud pU aCdinkra na cdii mmuada adaCduanan aCwia nEC anajoC noC, aCQirEC yi noC, ekcm dECEC noC.

 • Mateo ofa 4

  aCdinkra

 • Mateo 4: 1

  matECo Ud sU aCdinkra enna hoCnhoCm noC dEC yEsu kcc sECre soC se cboCnsam nkcsc noC nhwe.

 • Mateo 3: 17

  matECo Ua suU aCdinkra na hwe, ennEC bi firi soCroC kaa se: oyi nEC mEC dcba a csc m’aCni.

 • Mateo 3: 16

  matECo Ua sCU aCdinkra na wcbcc yEsu aCsu wiEECe noC, ntem ara na cfirii nsuo noC mu, na hwe, csoCroC buE maa noC, na chunuu NankoCpcn hoCnhoCm se erECsianEC se aCburuburo ba nEC soCc.

 • Mateo 3: 15

  matECo Ua soU aCdinkra na yEsu bua sECEC noC se: sEEsEi dECe, ma hoC qan; na saa na ese se yeSe tECnECnECEC Ninaa ma. enna cmaa noC qan.

Join subscribers