Genesis ofa 2

aCdinkra
 • UsU na wcwiEE csoCroC nEC asasEC nE Emu asafo Ninaa bc.
 • UpU na da a etc so nsoCn no, oNankoCpcn wiEE n’aCjuma a cycECe no, na da a etc so nsoCn, choCmEC firii n’aCjuma a cycECe Ninaa ho.
 • UaU na oNankoCpcn Siraa da a etc so nsoCn noC, na ctECEC hoC, efiri se enoC mu na choCmEC firii n’aCdwuma a oNankoCpcn bcECe na cycECe Ninaa hoC.
 • UdU yEinoCm nEC csoCroC nEC asasEC awoCc ntoatoasoCc wc wcn bc a wcbcc wcn noC mu, eda a aCwuradEC NankoCpcn ycc asasEC nEC csoCroC noC.
 • UoU na aCfuo mu nhahan Ninaa nNa mmaa asasEC soC, na aCfuo mu nhahan Ninaa nNa nfifirii, efiri se na aCwuradEC NankoCpcn nNa ntcc nsuo nguu asasEC soC, na na onipa a cbedc asasEC nni hc.
 • UCU na kusukuukuu firi asasEC soC foCroCEC, na efcc asasEC aCni Ninaa.
 • UuU na aCwuradEC NankoCpcn dEC faCm dctECe nwoCnoCoC onipa, na chuu nqa hoCmEC guu nEC hwECnEC mu, na onipa yee ckra tECasECfoCc.
 • UqU na aCwuradEC NankoCpcn ycc turo bi wc ECdECn a ewc aCpuEECe faCm, na cdEC onipa a cnwoCnoCoC noC noC tECnaa hc.
 • UfU na aCwuradEC NankoCpcn maa nnua ahoCdoCc Ninaa a wchwe a, eye fe, na eye se wcdiE fifirii asasEC noC soC, nEC nqa dua a esi turo noC mfimfini, nEC papa nEC bcnEC hoC nimdECe dua.
 • UsgU na aCsuo bi firi ECdECn befc turo noC, na efiri hc ara na Emu paECpaEC yee nsutirE nnan.
 • UssU dECe edi kan noC din dEC pison, enoC na ekoCntoCn twa hawila asasEC a sika wc soCc noC Ninaa hoC;
 • UspU na asasEC noC soC sika ye, ehc na bECdola nEC apopobibirEboCc wc.
 • UsaU na aCsuo a etia mmiEnu no din dEC gihon, enoC na ekoCntoCn twa ECtiopia asasEC Ninaa hoC.
 • UsdU na aCsuo a etc soC mmiensa noC nEC hidECkel, enoC na esECnEC wc asiria aCpuEECe. na aCsuo a etc soC nnan nEC ECufratEC.
 • UsoU na aCwuradEC NankoCpcn dEC onipa noC kcduaa ECdECn turom se cnnc na cnwen hc.
 • UsCU na aCwuradEC NankoCpcn See onipa noC se: turom ha nnua Ninaa, di bi.
 • UsuU na papa nEC bcnEC hoC nimdECe dua noC dECe, nni, efri se da a woCbedi biE noC, wuo na woCbewuo.
 • UsqU na aCwuradEC NankoCpcn kaa se: eNe se onipa nkoC tECna, meyc nEC nsesoCc boafoCc mama noC.
 • UsfU na aCwuradEC NankoCpcn dEC dctECe nwoCnoCoC wiraCm mmoCadoCma Ninaa nEC EwiEm nnoCmaa Ninaa, na cdEC wcn baa onipa noC nQen se cbehunu sedECe cbefre wcn. na dECe onipa dEC free abcdECe a etEC asECe biara noC, enoC ara nEC nEC din.
 • UpgU na onipa toCtoCoC ntctECboa Ninaa nEC EwiEm nnoCmaa nEC wiraCm mmoCadoCma Ninaa din. nansoC onipa dECe wcaCnNa nEC nsesoCc boafoCc amma noC.
 • UpsU na aCwuradEC NankoCpcn maa nnahcc tcc onipa noC soC, na cdaEC, na cyii nEC mpadECe mu biakoC, na cdEC nam tuaa ananmu.
 • UppU na aCwuradEC NankoCpcn dEC mpadECe a cyi firii onipa noC mu noC ycc cbaa, na cdEC noC bree onipa noC.
 • UpaU na onipa noC kaa se: afEi mEC nnompE mu dompE nEC mEC hoCnam mu nam niE. oyi na wcbefre noC cbaa, efiri se cbarima mu na wcyii noC firiie.
 • UpdU saa nti na cbarima beZa naCZa nEC nEC na hc, na cdEC nEC hoC akcbata nEC yECrEC hoC, na wcaye hoCnam koCrc.
 • UpoU na wcn baCaCnu noC dECda adaCZa, onipa noC nEC nEC yECrEC, na wcn aCni nwu.
Akan (Twi)
 • 1. Na wowiee osoro ne asase ne emu asafo nyinaa bo.
 • 2. Na da a eto so nson no, Onyankopon wiee n’adwuma a oyoee no, na da a eto so nson, ohome firii n’adwuma a oyoee nyinaa ho.
 • 3. Na Onyankopon hyiraa da a eto so nson no, na otee ho, efiri se eno mu na ohome firii n’adwuma a Onyankopon boee na oyoee nyinaa ho.
 • 4. Yeinom ne osoro ne asase awoo ntoatoasuo wo won bo a woboo won no mu, eda a Awurade Nyankopon yoo asase ne osoro no.
 • 5. Na afuo mu nhahan nyinaa nnya mmaa asase so, na afuo mu nhahan nyinaa nna nfifirii, efiri se na Awurade Nyankopon nnya ntoo nsuo nguu asase so, na na onipa a obedo asase nni ho.
 • 6. Na kusukuukuu firi asase so foroe, na efoo asase ani nyinaa.
 • 7. Na Awurade Nyankopon de fam dotee nwonoo onipa, na ohuu nkwa home guu ne hwene mu, na onipa yee okra teasefuo.
 • 8. Na Awurade Nyankopon yoo turo bi wo Eden a ewo apueee fam, na ode onipa a onwonoo no no tenaa ho.
 • 9. Na Awurade Nyankopon maa nnua ahoduo nyinaa a wohwe a, eye fe, na eye se wodie fifirii asase no so, ne nkwa dua a esi tuo no mfimfini, ne papa ne bone ho nimdee dua.
 • 10. Na asuo bi firi Eden befo turo no, na efiri ho ara na emu paepae yee nsutire nnan.
 • 11. Dee edi kan no din de Pison, eno na ekonton twa Hawila asase a sika wo suo no nyinaa ho;
 • 12. na asase no so sika ye, eho na bedola ne apopobibirebuo wo.
 • 13. Na asuo a etia mmienu no din de Gihon, eno na ekonton twa Etiopia asase nyinaa ho.
 • 14. Na asuo a eto so mmiensa no ne Hidekel, eno na esene wo Asiria apueee. Na asuo a eto so nnan ne Eufrate.
 • 15. Na Awurade Nyankopon de onipa no koduaa Eden turom se onno na onwen ho.
 • 16. Na Awurade Nyankopon hyee onipa no se: Turom ha nnua nyinaa, di bi.
 • 17. Na papa ne bone ho nimdee dua no dee, nni, efri se da a wobedi bie no, wuo na wobewuo.
 • 18. Na Awurade Nyankopon kaa se: Enye se onipa nko tena, meyo ne nsesuo boafuo mama no.
 • 19. Na Awurade Nyankopon de dotee nwonoo wiram mmoadoma nyinaa ne ewiem nnomaa nyinaa, na ode won baa onipa no nkyen se obehunu sedee obefre won. Na dee onipa de free abodee a ete asee biara no, eno ara ne ne din.
 • 20. Na onipa totoo ntoteboa nyinaa ne ewiem nnomaa ne wiram mmoadoma nyinaa din. Nanso onipa dee woannya ne nsesuo boafuo amma no.
 • 21. Na Awurade Nyankopon maa nnahoo too onipa no so, na odae, na oyii ne mpadee mu biako, na ode nam tuaa ananmu.
 • 22. Na Awurade Nyankopon de mpadee a oyii firii onipa no mu no yoo obaa, na ode no bree onipa no.
 • 23. Na onipa no kaa se: Afei me nnompe mu dompe ne me honam mu nam nie. Oyi na wobefre no obaa, efiri se obarima mu na woyii no firiie.
 • 24. Saa nti na obarima begya n’agya ne ne na ho, na ode ne ho akobata ne yere ho, na woaye honam koro.
 • 25. Na won baanu no deda adagya, onipa no ne ne yere, na won ani nwu.
English (King James Version)
 • 1. Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them.
 • 2. And on the seventh day God ended his work which he had made; and he rested on the seventh day from all his work which he had made.
 • 3. And God blessed the seventh day, and sanctified it: because that in it he had rested from all his work which God created and made.
 • 4. These are the generations of the heavens and of the earth when they were created, in the day that the LORD God made the earth and the heavens,
 • 5. And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew: for the LORD God hand not caused it to rain upon the earth, and there was not a man to till the ground.
 • 6. But there went up a mist from the earth, and watered the whole face of the ground.
 • 7. And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
 • 8. And the LORD God planted a garden eastward in Eden; and there he put the man whom he had formed.
 • 9. And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; the tree of life also in the midst of the garden, and the tree of knowledge of good and evil.
 • 10. And a river went out of Eden to water the garden; and from thence it was parted, and became into four heads.
 • 11. The name of the first is Pison: that is it which compasseth the whole land of Havilah, where there is gold;
 • 12. And the gold of that land is good: there is bdellium and the onyx stone.
 • 13. And the name of the second river is Gihon: the same is it that compasseth the whole land of Ethiopia.
 • 14. And the name of the third river is Hiddekel: that is it which goeth toward the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates.
 • 15. And the LORD God took the man, and put him into the garden of Eden to dress it and to keep it.
 • 16. And the LORD God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat:
 • 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it: for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die.
 • 18. And the LORD God said, It is not good that the man should be alone; I will make him an help meet for him.
 • 19. And out of the ground the LORD God formed every beast of the field, and every fowl of the air; and brought them unto Adam to see what he would call them: and whatsoever Adam called every living creature, that was the name thereof.
 • 20. And Adam gave names to all cattle, and to the fowl of the air, and to every beast of the field; but for Adam there was not found an help meet for him.
 • 21. And the LORD God caused a deep sleep to fall upon Adam, and he slept: and he took one of his ribs, and closed up the flesh instead thereof;
 • 22. And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man.
 • 23. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man.
 • 24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh.
 • 25. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *