Genesis ofa 3

aCdinkra
 • UsU na cwc ye aCnitECe QenEC wiraCm mmoCadoCma a aCwuradEC NankoCpcn ycc wcn Ninaa. na cka QECree cbaa noC se: ampa ara oNankoCpcn aka se: moCnni turom ha nnua Ninaa bi?
 • UpU na cbaa noC ka QECree cwc noC se: turom ha nnua aba noC, yedi bi;
 • UaU nansoC dua a esi turo noC mfimfini noC aba dECe, oNankoCpcn aka se: moCnnni bi, nsoC moCmmfa moC nsa nnka, na moCaCnwu.
 • UdU na cwc noC ka QECree cbaa noC se: eNe wuo na moCbewuo:
 • UoU na oNankoCpcn nim se da a moCbedi biE noC, moC aCni bebuE, na moCaye se oNankoCpcn aChunu papa nEC bcnEC.
 • UCU na cbaa noC hunuu se dua noC ye se wcdiE, na eye aCniwa fe, na dua noC ye akcnnc, na ebetEC aCni, Enti ctECEC naba bi, na cdii, na cdEC bi maa nEC kunu a cka nEC hoC noC nsoC, na cdii.
 • UuU na wcn baCaCnu aCni buEbuEE, na wchunuu se wcdECda adaCZa, na wcpECmpam boCrcdcma ahahan ycc nkataaCnim faEC.
 • UqU na wctECEC aCwuradEC NankoCpcn nka se cnam turom hc wc aCnwummECre mfECre mu. na onipa noC nEC nEC yECrEC kchunta firii aCwuradEC NankoCpcn aCnim wc turom hc nnua mu.
 • UfU na aCwuradEC NankoCpcn free onipa noC, na cka QECree noC se: woCwc hEC?
 • UsgU na csEC: mECtECEC woC nka wc turom hc noC, mECsuroEC, efiri se mECda adaCZa, na mEChuntaEC.
 • UssU na ckaa se: hwan na cka QECree woC se woCda adaCZa? dua a mECSee woC se nni biE noC na woaCdiE yi?
 • UspU na onipa noC sEC: cbaa a woCdEC noC bekaa mEC hoC noC, cnoC na cmaa mEC dua noC aba biE, na mECdiie.
 • UsaU na aCwuradEC NankoCpcn ka QECree cbaa noC se: aden na woCycc saa? na cbaa noC sEC: cwc na cdaadaa mEC, na mECdiie.
 • UsdU na aCwuradEC NankoCpcn ka QECree cwc noC se: enam se woCayc yEi nti, wcadoCmEC woC ntctECboa nEC wiraCm mmoadoCma Ninaa mu. woC yaCfunu soC na woCbenantECe, na woCaCdi dctECe woC nqa nna Ninaa.
 • UsoU na mECdEC ctan betoC woC nEC cbaa noC ntaCm, enEC wasECfoCc nEC nasECfoCc ntaCm. cnoC na cbebc woC tirE, na woC nsoC woCaka nEC nantin.
 • UsCU cbaa noC dECe, cka QECree noC se: dc na mema woC yECa nEC woC Ninsen mu bre adccsoC. yECa mu na woCbewoC mma, na waCni beZina woC kunu, na cnoC na cbedi woC soCc.
 • UsuU na adam dECe, cka QECree noC se: se woCaCtiE woC yECrEC nnEC, na woCaCdi dua a mECSee woC se nniE noC biE nti, wo nti wcadoCmEC asasEC. yECa mu na woCbedidi soCc woC nqa nna Ninaa,
 • UsqU na nkasee nEC nnenQemsEC na ebefifiri ama woCc, na woCaCdi aCfuo soC ahahan.
 • UsfU waCnim fifirE mu na woCbedidiE dEC akcsi se woCbesanEC akc dctECe mu, efiri se Emu na wcyii woC firiie; na woCye dctECe, na dctECe mu na woCbesanEC akoCrc.
 • UpgU na onipa toCoC nEC yECrEC din hawa, efiri se cnoC na waye atECasECfoCc Ninaa na.
 • UpsU na aCwuradEC NankoCpcn ycc nwoCma ntadECe maa onipa nEC nEC yECrEC dEC See wcn.
 • UppU na aCwuradEC NankoCpcn kaa se: hwe, onipa noC aye se yen mu baakoC, hunu papa nEC bcnEC. na afEi, dECe ebeye na wantECnEC nEC nsa antEC nqa dua noC nsoC bi aCnni antECna asEC daa nti,
 • UpaU aCwuradEC NankoCpcn tuu noC firii ECdECn turom hc se cnkcdc asasEC a wcfaa noC firii mu noC.
 • UpdU na cpamoCoC onipa noC, na cdEC kECrubim nEC oZaframa afECna a edi aChim besii ECdECn turo noC aCnim aCpuEECe faCm se wcnwen nqa dua noC hoC qan.
Akan (Twi)
 • 1. Na owo ye anitee kyene wiram mmoadoma a Awurade Nyankopon yoo won nyinaa. Na oka kyeree obaa no se: Ampa ara Onyankopon aka se: Monnni turom ha nnua nyinaa bi?
 • 2. Na obaa no ka kyeree owo no se: Turom ha nnua aba no, yedi bi;
 • 3. nanso dua a esi turo no mfimfini no aba dee, Onyankopon aka se: Monnni bi, nso mommfa mo nsa nnka, na moanwu.
 • 4. Na owo no ka kyeree obaa no se: Enye wuo na mobewuo:
 • 5. na Onyankopon nim se da a mobedi bie no, mo ani bebue, na moaye se Onyankopon ahunu papa ne bone.
 • 6. Na obaa no hunuu se dua no ye se wodie, na eye aniwa fe, na dua no ye akonno, na ebete ani, enti otee n’aba bi, na odii, na ode bi maa ne kunu a oka ne ho no nso, na odii.
 • 7. Na won baanu ani buebuee, na wohunuu se wodeda adagya, na wopempam borodoma ahahan yoo nkataanim fae.
 • 8. Na wotee Awurade Nyankopon nka se onam turom ho wo anwummere mfere mu. Na onipa no ne ne yere kohunta firii Awurade Nyankopon anim wo turom ho nnua mu.
 • 9. Na Awurade Nyankopon free onipa no, na oka kyeree no se: Wowo he?
 • 10. Na ose: metee wo nka wo turom ho no, mesuroe, efiri se meda adagya, na mehuntae.
 • 11. Na okaa se: Hwan na oka kyeree wo se woda adagya? Dua a mehyee wo se nni bie no na woadie yi?
 • 12. Na onipa no se: Obaa a wode no bekaa me ho no, ono na omaa me dua no aba bie, na mediie.
 • 13. Na Awurade Nyankopon ka kyeree obaa no se: Aden na woyoo saa? Na obaa no se: Owo na odaadaa me, na mediie.
 • 14. Na Awurade Nyankopon ka kyeree owo no se: Enam se woayo yei nti, woadome wo ntoteboa ne wiram mmoadoma nyinaa mu. Wo yafunu so na wobenantee, na woadi dotee wo nkwa nna nyinaa.
 • 15. na mede otan beto wo ne obaa no ntam, ene w’asefuo ne n’asefuo ntam. Ono na obebo wo tire, na wo nso woaka ne nantin.
 • 16. Obaa no dee, oka kyeree no se: Do na mema wo yea ne wo nyinsen mu bre adooso. Yea mu na wobewo mma, na w’ani begyina wo kunu, na ono na obedi wo suo.
 • 17. Na Adam dee, oka kyeree no se: Se woatie wo yere nne, na woadi dua a mehyee wo se nnie no bie nti, wo nti woadome asase. Yea mu na wobedidi suo wo nkwa nna nyinaa,
 • 18. na nkasee ne nnenkyemse na ebefifiri ama wuo, na woadi afuo so ahahan.
 • 19. W’anim fifire mu na wobedidie de akosi se wobesane ako dotee mu, efiri se emu na woyii wo firiie; na woye dotee, na dotee mu na wobesane akoro.
 • 20. Na onipa too ne yere din Hawa, efiri se ono na waye ateasefuo nyinaa na.
 • 21. Na Awurade Nyankopon yoo nwoma ntadee maa onipa ne ne yere de hyee won.
 • 22. Na Awurade Nyankopon kaa se: hwe, onipa no aye se yen mu baako, hunu papa ne bone. Na afei, dee ebeye na wantene ne nsa ante nkwa dua no nso bi anni antena ase daa nti,
 • 23. Awurade Nyankopon tuu no firii Eden turom ho se onkodo asase a wofaa no firii mu no.
 • 24. Na opamoo onipa no, na ode Kerubim ne ogyaframa afena a edi ahim besii Eden turo no anim apueee fam se wonwen akwa dua no ho kwan.
English (King James Version)
 • 1. Now the serpent was more subtil than any beast of the field which the LORD God has made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden?
 • 2. And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden:
 • 3. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die.
 • 4. And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die:
 • 5. For God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.
 • 6. And when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took of the fruit thereof, and did eat, and gave also unto her husband with her; and he did eat.
 • 7. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked; and they sewed fig leaves together, and made themselves aprons.
 • 8. And they heard the voice of the LORD God walking in the garden in the cool of the day: and Adam and his wife hid themselves from the presence of the LORD God amongst the trees of the garden.
 • 9. And the LORD God called unto Adam, and said unto him, Where art thou?
 • 10. And he said, I heard thy voice in the garden, and I was afraid, because I was naked; and I hid myself.
 • 11. And he said, Who told thee that thou wast naked? Hast thou eaten of the tree, whereof I commanded thee that thou shouldest not eat?
 • 12. And the man said, The woman whom thou gavest to be with me, she gave me of the tree, and I did eat.
 • 13. And the LORD God said unto the woman, What is this that thou hast done? And the woman said, The serpent beguiled me, and I did eat.
 • 14. And the LORD God said unto the serpent, Because thou has done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field; upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life:
 • 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed; it shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel.
 • 16. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception; in sorrow thou shalt bring forth children; and thy desire shall be thy husband, and he shall rule over thee.
 • 17. And unto Adam he said, Because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it: cursed is the ground for thy sake; in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life;
 • 18. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee; and thou shalt eat the herb of the field;
 • 19. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.
 • 20. And Adam called his wife’s name Eve; because she was the mother of all living.
 • 21. Unto Adam also and to his wife did the LORD God make coats of skins, and clothed them.
 • 22. And the LORD God said, Behold, the man is become as one of us, to know good and evil: and now, lest he put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat, and live for ever:
 • 23. Therefore the LORD God sent him forth from the garden of Eden, to till the ground from whence he was taken.
 • 24. So he drove out the man; and he placed at the east of the garden of Eden Cherubims, and a flaming sword which turned every way, to keep the way of the tree of life.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *