Yohane ofa 10

aCdinkra
 • UsU noCkoCre, noCkoCre mECsEC moC se, dECe cmfa epoCnoC anoC nkc nnwammuo mu na cfoCroC fa baCaCbi noC, cye owifoCc nEC ojotwafoCc;
 • UpU na dECe cfa epoCnoC anoC kc mu noC nEC nnwan noC hwefoCc.
 • UaU cnoC na epoCnoC anoC hwefoCc hini ma noC, na nnwan noC tEC nEC nnEC, na cbc cnoC ara nEC nnwan din fre wcn firi aCdi.
 • UdU na cma cnoC ara nEC nnwan firi aCdi a, cdi wcn aCnim; na nnwan noC di naCQi, efiri se wcnim nEC nnEC.
 • UoU na cnanani dECe, wcrECnni naCQi, na wcbejanEC noC; efiri se wcnnim ananafoCc nnEC.
 • UCU yEsu dEC be yi buu wcn; na wcn dECe, wcaCnhunu asem koC a ckaa wcn noC.
 • UuU enna yEsu sECEC wcn bio se: noCkoCre, noCkoCre mECsEC moC se: mECnEC nnwan noC poCnoC noC.
 • UqU wcn a wcdii maCnim baECe noC Ninaa ye aCwifoCc nEC aCjotwafoCc; na nnwan noC aCntiE wcn.
 • UfU mECnEC epoCnoC noC; se obi fa mEC soC kc mu a, wcbeZEC noC nqa, na cbekc mu, na cbefiri aCdi, na cbeNa aCdidibECa.
 • UsgU owifoCc mma, ZEC se crECbewia na waCkum na wasECe; mEC dECe, mECbaEC, na wcaCNa nqa, na wcaCNa noC mmoCroCsoC.
 • UssU mECnEC ojanhwefoCc pa noC. ojanhwefoCc pa dEC nEC kra toC hc ma nnwan noC;
 • UspU na cpaCaCni a cNe ojanhwefoCc, na nnwan noC Ne nEC dECe noC hunu pataCku se crECba a, cZa nnwan noC hc janEC; na pataCku noC beQEC wcn bc wcn hwECtEC.
 • UsaU na cpaCaCni janEC, efiri se cye cpaCaCni, na cnnwECnEC nnwan noC hoC.
 • UsdU mECnEC ojanhwefoCc pa noC; na mECnim mEC dECe, na mEC dECe nsoC ni mEC,
 • UsoU sedECe aCZa noC ni mEC, na mEC nsoC mECnim aCZa noC. na mECdEC mEC kra mECtoC hoC mECma nnwan noC.
 • UsCU na mECwc nnwan foCfoCrc a wcmfiri ban yi mu; wcn nsoC na etwa se mECdEC wcn mECba, na wcbetiE mEC nnEC, na aye kuo biakoC nEC chwefoCc baakoC.
 • UsuU yEi nti na aCZa noC dc mEC, efiri se mECdEC mEC kra mECtoC hc, na mafa bio.
 • UsqU obi nNEC mEC nsaCm, na mEC ara na mECdEC mECtoC hc; na mECwc hoC qan se mECdEC mECtoC hc, na mECwc hoC qan se mECfa bio; aSedECe yi na mECNaa noC maCZa nQen.
 • UsfU enna nsem yi nti mpaECpaECmu baa yudafoCc noC mu bio.
 • UpgU na wcn mu bEbrEE kaa se: cwc hoCnhoCmmcnEC, na wabc dam; aden nti na moCtiE noC?
 • UpsU EbinoCm sEC: nsem yi Ne dECe cwc hoCnhoCmmcnEC nsem. hoCnhoCmmcnEC betumi aCbuE aCnifirafoCc aCni?
 • UppU na ascrECfiEjira afaSe aCdu wc yErusalem, na awc bECre aba.
 • UpaU na yEsu nECnam ascrECfiE salomo abrannaa soC.
 • UpdU enna yudafoCc betwaa nEC hoC SiaECe, na wcsECEC noC se: woCbema yeatwen akcsi da ben? se woCnEC kristo noC a, paEC mu ka QECre yen pEfEE?
 • UpoU yEsu buaa wcn se: maka maQECre moC, na moCnNEC nni; efiri se moCmfiri mEC nnwan noC mu.
 • UpCU na moC dECe, moCnNEC nni; efiri se moCmfiri mEC nnwan noC mu.
 • UpuU mEC nnwan tiE mEC nnEC, na mEC nsoC mECni wcn, na wcdi maCQi;
 • UpqU na mECma wcn daa nqa, na wcrECNECra, na obi rECnhwam wcn mfiri mEC nsaCm da.
 • UpfU maCZa a cdEC wcn maa mEC noC ye kesECe sECnEC nnoCcma Ninaa; na obi rECntumi nhwam wcn maCZa nsam.
 • UagU mEC nEC aCZa noC ye baakoC.
 • UasU enna yudafoCc noC tasECEC aboCc bio se wcdEC rECbesi noC.
 • UapU yEsu buaa wcn se: nnwuma pa pii na mayc maQECre moC a efiri aCZa noC nQen; Emu dECe ewc hEC nti na moCrECbesi mEC aboCc yi?
 • UaaU yudafoCc noC buaa noC se: eNe aCjuma pa nti na yerECbesi woC aboCc, na aCbususem ntira, efiri se woC a woCye onipa ye woC hoC se oNankoCpcn.
 • UadU yEsu buaa wcn se: wcntwECree noC moC mmara mu se: mECkaa se: moCye aNamEC?
 • UaoU se cfree wcn a NankoCpcn asem baa wcn nQen noC aNamEC na wcntumi nseEC atwECre noC a,
 • UaCU aden nti na moCka dECe aCZa aCyi noC kroCnkroCn, na wasoCma noC wiasEC noC hoC se: woCka aCbususem, enam se mECkaa se: NankoCpcn ba nEC mEC?
 • UauU se mECNc maCZa nnwuma a, ennECe moCnnNEC mEC nnni;
 • UaqU na se mECyc, na mEC dECe, moCnNEC mEC nni a, moCnNEC nnwuma noC nni, na moCahwe aChunu se aCZa noC wc mEC mu, na mEC nsoC mECwc nEC mu.
 • UafU enna wchwEChwee bio se wcQEC noC, na cfiri wcn nsa kcEC.
 • UdgU na csiim kcc yordan aCZa noChoCa bio wc faakoC a yohanEC bcc aCsu kanEC noC, na ckctECnaa hc.
 • UdsU na nnipa pii baa nEC nQen, na wckaa se: yohanEC aNc senQECrennECe bi dECe, nansoC nnoCcma a yohanEC kaa oyi hoC Ninaa noC ye noCkoCre.
 • UdpU na nnipa pii ZECEC noC dii wc hc.
Akan (Twi)
 • 1. Nokore, nokore mese mo se, dee omfa epono ano nko nnwammuo mu na oforo fa baabi no, oye owifuo ne odwotwafuo;
 • 2. Na dee ofa epono ano ko mu no ne nnwan no hwefuo.
 • 3. Ono na epono ano hwefuo hini ma no, na nnwan no te ne nne, na obo ono ara ne nnwan din fre won firi adi.
 • 4. Na oma ono ara ne nnwan firi adi a, odi won anim; na nnwan no di n’akyi, efiri se wonim ne nne.
 • 5. Na onanani dee, worenni n’akyi, na wobedwane no; efiri se wonnim ananafuo nne.
 • 6. Yesu de be yi buu won; na won dee, woanhunu asem ko a okaa won no.
 • 7. Enna Yesu see won bio se: Nokore, nokore mese mo se: Mene nnwan no pono no.
 • 8. Won a wodii m’anim baee no nyinaa ye awifuo ne adwotwafuo; na nnwan no antie won.
 • 9. Mene epono no; se obi fa me so ko mu a, wobegye no nkwa, na obeko mu, na obefiri adi, na obenya adidibea.
 • 10. Owifuo mma, gye se orebewia na wakum na wasee; me dee, mebae, na woanya nkwa, na woanya no mmoroso.
 • 11. Mene odwanhwefuo pa no. Odwanhwefuo pa de ne kra to ho ma nnwan no;
 • 12. na opaani a onye odwanhwefuo, na nnwan no nye ne dee no hunu pataku se oreba a, ogya nnwan no ho dwane; na pataku no bekye won bo won hwete.
 • 13. Na opaani dwane, efiri se oye opaani, na onnwene nnwan no ho.
 • 14. Mene odwanhwefuo pa no; na menim me dee, na me dee nso ni me,
 • 15. sedee agya no ni me, na me nso menim agya no. Na mede me kra meto ho mema nnwan no.
 • 16. Na mewo nnwan foforo a womfiri ban yi mu; won nso na etwa se mede won meba, na wobetie me nne, na aye kuo biako ne ohwefuo baako.
 • 17. Yei nti na agya no do me, efiri se mede me kra meto ho, na mafa bio.
 • 18. Obi nnye me nsam, na me ara na mede meto ho; na mewo ho kwan se mede meto ho, na mewo ho kwan se mefa bio; ahyedee yi na menyaa no m’agya nkyen.
 • 19. Enna nsem yi nti mpaepaemu baa Yudafuo no mu bio.
 • 20. Na won mu bebree kaa se: Owo honhommone, na wabo dam; aden nti na motie no?
 • 21. Ebinom se: Nsem yi nye dee owo honhommone nsem. Honhommone betumi abue anifirafuo ani?
 • 22. Na asorefiedwira afahye adu wo Yerusalem, na awo bere aba.
 • 23. Na Yesu nenam asorefie Salomo abrannaa so.
 • 24. Enna Yudafuo betwaa ne ho hyiaee, na wosee no se: Wobema yeatwen akosi da ben? Se wone Kristo no a, pae mu ka kyere yen pefee?
 • 25. Yesu buaa won se: Maka makyere mo, na monnye nni; efiri se momfiri me nnwan no mu.
 • 26. Na mo dee, monnye nni; efiri se momfiri me nnwan no mu.
 • 27. Me nnwan tie me nne, na me nso meni won, na wodi m’akyi;
 • 28. na mema won daa nkwa, na worenyera, na obi renhwam won mfiri me nsam da.
 • 29. M’agya a ode won maa me no ye kesee sene nnuoma nyinaa; na obi rentumi nhwam won m’agya nsam.
 • 30. Me ne agya no ye baako.
 • 31. Enna Yudafuo no tasee abuo bio se wode rebesi no.
 • 32. Yesu buaa won se: Nnwuma pa pii na mayo makyere mo a efiri agya no nkyen; emu dee ewo he nti na morebesi me abuo yi?
 • 33. Yudafuo no buaa no se: Enye adwuma pa nti na yerebesi wo abuo, na abususem ntira, efiri se wo a woye onipa ye wo ho se Onyankopon.
 • 34. Yesu buaa won se: Wontweree no mo mmara mu se: Mekaa se: moye anyame?
 • 35. Se ofree won a Nyankopon asem baa won nkyen no anyame na wontumi nsee atwere no a,
 • 36. aden nti na moka dee agya ayi no kronkron, na wosoma no wiase no ho se: Woka abususem, enam se mekaa se: Nyankopon ba ne me?
 • 37. Se menyo m’agya nnwuma a, ennee, monnnye me nnni;
 • 38. na se meyo, na me dee, monnye me nni a, monnye nnwuma no nni, na moahwe ahunu se agya no wo me mu, na me nso mewo ne mu.
 • 39. Enna wohwehwee bio se wokye no, na ofiri won nsa koe.
 • 40. Na osiim koo Yordan agya nohoa bio wo faako a Yohane boo asu kane no, na okotenaa ho.
 • 41. Na nnipa pii baa ne nkyen, na wokaa se: Yohane anyo senkyerennee bi dee, nanso nnuoma a Yohane kaa oyi ho nyinaa no ye nokore.
 • 42. Na nnipa pii gyee no dii wo ho.
English (King James Version)
 • 1. Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.
 • 2. But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.
 • 3. To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.
 • 4. And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.
 • 5. And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.
 • 6. This parable spake Jesus unto them: but they understood not what things they were which he spake unto them.
 • 7. Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.
 • 8. All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.
 • 9. I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.
 • 10. The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.
 • 11. I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.
 • 12. But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth: and the wolf catcheth them, and scattered the sheep.
 • 13. The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep.
 • 14. I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine.
 • 15. As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the sheep.
 • 16. And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, and one shepherd.
 • 17. Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again.
 • 18. No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.
 • 19. There was a division therefore again among the Jews for these sayings.
 • 20. And many of them said, He hath a devil, and is mad; why hear ye him?
 • 21. Others said, These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind?
 • 22. And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.
 • 23. And Jesus walked in the temple in Solomon’s porch.
 • 24. Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.
 • 25. Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father’s name, they bear witness of me.
 • 26. But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.
 • 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:
 • 28. And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.
 • 29. My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father’s hand.
 • 30. I and my Father are one.
 • 31. Then the Jews took up stones again to stone him.
 • 32. Jesus answered them, Many good works have I shewed you from my Father; for which of those works do ye stone me?
 • 33. The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God.
 • 34. Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?
 • 35. If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;
 • 36. Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?
 • 37. If I do not the works of my Father, believe me not.
 • 38. But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father is in me, and I in him.
 • 39. Therefore they sought again to take him: but he escaped out of their hand,
 • 40. And went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized; and there he abode.
 • 41. And many resorted unto him, and said, John did no miracle: but all things that John spake of this man were true.
 • 42. And many believed on him there.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *