Yohane ofa 12

aCdinkra
 • UsU afEi aka nnansia na twaCm noC aCduroC noC, yEsu baa bEtania, faakoC a lasaro a cNanECEC noC firi aCwufoCc mu no wc.
 • UpU enna wctoCoC noC poCnoC wc hc, na marta soCmECEC; na lasaro dECe, cye wcn a wcnEC noC tEC aCdidiie noC mu baakoC.
 • UaU enna maria faa ngoC hwamhwam kroCnkroCn a nEC boCc ye dECn kariboCc biakoC dEC besraa yEsu nan hoC, na cdEC nEC nwi pECpaa nEC nan hoC; na ngoC noC hwam yee edan noC mu ma.
 • UdU enna naCsuafoCc noC mu baakoC, yuda iskariot a crECbeyi noC ama noC, kaa se:
 • UoU aden nti na wcantcn ngoC hwamhwam yi anNEC dEnarE ahasa, na wcamfa amma aChiafoCc?
 • UCU eNe se cjECnEC aChiafoCc hoC nti na ckaa yEi, na mmom cye owifoCc, na ckura kotokuo noC, na cwiaCwiaC dECe wcdEC gu mu ntira.
 • UuU enna yEsu kaa se: moCnNaa noC, na cdEC yEi aCsiE ama mEC siE da.
 • UqU na aChiafoCc dECe, moCwc wcn moC nQen daa; na mEC dECe, moCnni mEC daa.
 • UfU enna yudafoCc noC mu nkurcfoCkuo pii tECEC se cwc hc, na wcbaEC, eNe yEsu nkoC ntira, na se wcbehunu lasaro a cNanECEC noC firii aCwufoCc mu noC nso ntira.
 • UsgU na ascfoCc mpaCnin noC tuu aCZina se wcbekum lasaro nsoC,
 • UssU efiri se nEC nti na yudafoCc mu pii kcECe, kcZECEC yEsu diie.
 • UspU adECe QECECe noC, nkurcfoCkuo pii a wcbaa afaSe noC asECe tECEC se yEsu rECba yErusalEm noC,
 • UsaU wcfECfaa bECre, na wcfirii aCdi se wcrECkcSia noC, na wctECatECaCaCm se: hosiana! nSira nEC dECe crECba aCwuradEC din mu noC, israEl hECnEC noC!
 • UsdU na yEsu hunuu aCfunumu ba bi noC, ctECnaa nEC soC, sedECe wcatwECre se:
 • UsoU nsuro, sion babaa; hwe, woC hECnEC rECba, ctEC aCfunumu ba soC.
 • UsCU nsoC naCsuafoCc noC aCnhunu yEinoCm kanEC noC; na oNankoCpcn See yEsu aCnimuoNam aCQiri noC, enoC na wckaECE se wcatwECre yEinoCm nEC hoC, na wcayc ama noC.
 • UsuU enna nkurcfoCkuo a wcnEC noC wc hc bECre a cfree lasaro firii adakamECna mu na cNanECEC noC firii aCwufoCc mu noC dii adansECe.
 • UsqU yEi nti nsoC na nkurcfoCkuo noC kcSiaa noC, efiri se wcatEC se wayc saa senQECrennECe noC.
 • UsfU enna farisifoCc noC kaa noC wcn mu se: moChunu se moCntumi Nc hoC hwECEC; hwe, wiasEC aCtu di naCQi.
 • UpgU na hElafoCc bi wc wcn a wcbaa se wcrECbescrEC afaSe noC asEC noC mu;
 • UpsU enna yEinoCm baa filipo a cfiri bEtsaida a ewc galilEa noC nQen, na wcbesree: owura, yepe se yehunu yEsu.
 • UppU filipo ba beka QECree andrEa, na afEi andrEa nEC filipo beka QECree yEsu.
 • UpaU na yEsu buaa wcn se: dcn noC aCduru se wcbeSe onipa ba noC aCnimuoNam.
 • UpdU noCkoCre, noCkoCre mECsEC moC se, ayufua antc faCm aCnwu a, ewc hc koCrc noC ara; na se ewu a, esoC aba pii.
 • UpoU dECe cdc nEC kra noC, ebefiri nEC nsa; na dECe ctanEC nEC kra wc wiasEC ha yi noC, cbekoCra noC akc daa nqa mu.
 • UpCU se obi soCm mEC a, ma noC nni maCQi, na faakoC a mECwc noC, ehc na mEC soCmfoCc nsoC beba; na se obi soCm mEC a, maCZa bedi noC ni.
 • UpuU afEi mEC kra hoC yECra noC; na edECen na mECnka? aCZa, ZEC mEC firi dcn yi mu! nansoC yEi nti na mECbaa dcn yi mu.
 • UpqU aCZa, Se woC din aCnimuoNam! enna ennEC bi firi soCroC baECe: maSe noC aCnimuoNam dada, na meSe noC bio.
 • UpfU enna nkurcfoCkuo a wcZina hc na wctECECe noC kaa se: cprannaa abom! EbinoCm sEC: cbcfoCc nEC noC kasaEC.
 • UagU yEsu bua kaa se: eNe mEC nti na ennEC yi baECe, na moC ntira.
 • UasU afEi nEC wi yi asEC atEmmuo; afEi na wcbeyi wi yi asEC soCdifoCc noC hc.
 • UapU na mEC dECe, se wcma mEC soC firi asasEC soC a, metwEC nnipa Ninaa maba mEC nQen.
 • UaaU yEi dECe, cka dEC QECree owu koC a crECbewuo.
 • UadU nkurcfoCkuo noC buaa noC se: yen dECe, yeatEC noC mmara noC mu se kristo noC tEC hc daa; na aden na woCsEC: etwa se wcma onipa ba noC soCc? hwan nEC onipa ba yi?
 • UaoU enna yEsu ka QECree wcn se: aka hann noC bECre tiaa bi wc moC mu. moCwc hann noC yi, moCnnantEC, na Esum ammetoC moC; na dECe cnam sum mu noC nnim faakoC a crECkoCrc.
 • UaCU moCwc hann noC yi, moCnNEC hann noC nni, na moCaye hann noC mma.
  yEsu kaa yEinoCm, na cfiri wcn aCnim hc kchuntaECe.
 • UauU na wayc saa nsenQECrennECe bEbrEE wc wcn aCnim dECe, nansoC wcanNEC noC aCnni,
 • UaqU na odiyifoCc yEsaia asem a ckaECe noC aba mu se:
  aCwuradEC, hwan na waZEC yen kasECe aCdiE,
  na hwan na wcyii aCwuradEC basa QECree noC?
 • UafU yEi nti na wcaCntumi anNe aCnniE, sedECe yEsaia kaa bio se:
 • UdgU waCfira wcn aCni, na waCpirim wcn akoCma, na wcamfa wcn aCni aCnhunu, na wcamfa wcn akoCma antEC asECe, na wcannanEC wcn hoC na mansa wcn yadECe.
 • UdsU yEsaia kaa yEinoCm, efiri se chunuu naCnimuoNam, na nEC hoC asem na ckaECe.
 • UdpU nansoC mpaCnimfoCc noC mu pii nsoC ZECEC noC dii; na farisifoCc noC nti wcanka, na wcaCntu wcn aCmfiri Siadan mu;
 • UdaU efiri se na wcpe nnipa aCnimuoNam sECnEC NankoCpcn aCnimuoNam.
 • UddU na yEsu tECaCaCm se: dECe cZEC mEC diE noC, eNe mEC na cZEC mEC diE, na eye dECe csoCmaa mEC noC;
 • UdoU na dECe chu mEC noC, hunu dECe csoCmaa mEC noC.
 • UdCU maba wiasEC se hann, na obiara a cZEC mEC diE noC antECna sum mu.
 • UduU na se obi tEC mEC nsem na wanNEC aCnni a, mEC dECe, mECmmu noC aten, na mamma se mECrECbebu wiasEC aten, na mECbaa se mECrECbeZEC wiasEC.
 • UdqU dECe cmmu mEC na cnNEC mEC nsem noC wc dECe cbu noC aten; asem a maka noC, enoC ara na ebebu noC aten eda a edi aCQirE noC mu,
 • UdfU efiri se mEC dECe eNe mEC na mECSee mEC hoC mECkasaECe, na aCZa a csoCmaa mEC noC na cSee mEC dECe mECnka nEC sedECe mECnkasa.
 • UogU na mECnim se naSedECe noC ye daa nqa. Enti dECe mECka noC, sedECe aCZa noC aka aQECre mEC noC, saa ara na mECka.
Akan (Twi)
 • 1. Afei aka nnansia na Twam no aduro no, Yesu baa Betania, faako a Lasaro a onyanee no firi awufuo mu no wo.
 • 2. Enna wotoo no pono wo ho, na Marta somee; na Lasaro dee, oye won a wone no te adidiie no mu baako.
 • 3. Enna Maria faa nog hwamhwam kronkron a ne buo ye den karibuo biako de besraa Yesu nan ho, na ode ne nwi pepaa ne nan ho; na ngo no hwam yee edan no mu ma
 • 4. Enna n’asuafuo no mu baako, Yuda Iskariot a orebeyi no ama no, kaa se:
 • 5. Aden nti na woanton ngo hwamhwam yi annye denare ahasa, na woamfa amma ahiafuo?
 • 6. Enye se odwene ahiafuo ho nti na oka yei, na mmom oye owifuo, na okura kotokuo no, na owiawia dee wode gu mu ntira.
 • 7. Enna Yesu kaa se: Monnya no, na ode yei asie ama me sie da.
 • 8. Na ahiafuo dee, mowo won mo nkyen daa; na me dee, monni me daa.
 • 9. Enna Yudafuo no mu nkurofokuo pii tee se owo ho, na wobae, enye Yesu nko ntira, na se wobehunu Lasaro a onyanee no firii awufuo mu no nso ntira.
 • 10. Na asofuo mpanin no tuu agyina se wobekum Lasaro nso,
 • 11. efiri se ne nti na Yudafuo mu pii koee, kogyee Yesu diie.
 • 12. Adee kyeee no, nkurofokuo pii a wobaa afahye no asee tee se Yesu reba Yerusalem no,
 • 13. Wofefaa bere, na wofirii adi se worekohyia no, na woteateaam se: Hosiana! nhyira ne dee oreba Awurade din mu no, Israel hene no!
 • 14. Na Yesu hunuu afunumu ba bi no, otenaa ne so, sedee woatwere se:
 • 15. Nsuro, Sion babaa; hwe, wo hene reba, ote afunumu ba so.
 • 16. Nso n’asuafuo no anhunu yeinom kane no; na Onyankopon hyee Yesu animuoyam akyiri no, eno na wokaee se woatwere yeinom ne ho, na woayo ama no.
 • 17. Enna nkurofokuo a wone no wo ho bere a ofree Lasaro firi adakamena mu na onyanee no firii awufuo mu no dii adansee.
 • 18. Yei nti nso na nkurofokuo no kohyiaa no, efiri se woate se wayo saa senkyerennee no.
 • 19. Enna Farisifuo no kaa no won mu se: Mohunu se montumi nyo ho hwee; hwe, wiase atu di n’akyi.
 • 20. Na Helafuo bi wo won a wobaa se worebesore afahye no ase no mu;
 • 21. enna yeinom baa Filipo a ofiri Betsaida a ewo Galilea no nkyen, na wobesree: Owura, yepe se yehunu Yesu.
 • 22. Filipo ba beka kyeree Andrea, na afei Andrea ne Filipo beka kyeree Yesu.
 • 23. Na Yesu buaa won se: Don no aduru se wobehye onipa ba no animuonyam.
 • 24. Nokore, nokore mese mo se, ayufua anto fam anwu a, ewo ho koro no ara; na se ewu a, eso aba pii.
 • 25. Dee odo ne kra no, ebefiri ne nsa; na dee otane ne kra wo wiase ha yi no, obekora no ako daa nkwa mu.
 • 26. Se obi som me a, ma no nni m’akyi, na faako a mewo no, eho na me somfuo nso beba; na se obi som me a, m’agya bedi no ni.
 • 27. Afei me kra ho yera no; na edeen na menka? Agya, gye me firi don yi mu! Nanso yei nti na mebaa don yi mu.
 • 28. Agya, hye wo din animuonyam! Enna enne bi firi soro baee: Mahye no animuonyam dada, na mehye no bio.
 • 29. Enna nkurofokuo a wogyina ho na woteee no kaa se: oprannaa abom! Ebinom se: Obofuo ne no kasae.
 • 30. Yesu bua kaa se: Enye me nti na enne yi baee, na mo ntira.
 • 31. Afei ne wi yi ase atemmuo; afei na wobeyi wi yi ase sodifuo no ho.
 • 32. Na me dee, se woma me so firi asase so a, metwe, nnipa nyinaa maba me nkyen.
 • 33. Yei dee, oka de kyeree owu ko a orebewuo.
 • 34. Nkurofokuo no buaa no se: Yen dee, yeate no mmara no mu se Kristo no te ho daa; na aden na wose: Etwa se woma onipa ba no suo? Hwan ne onipa ba yi?
 • 35. Enna Yesu ka kyeree won se: Aka hann no bere tiaa bi wo mo mu. Mowo hann no yi, monnante, na esum ammeto mo; na dee onam sum mu no nnim faako a orekoro.
 • 36. Mowo hann no yi, monnye hann no nni, na moaye hann no mma.
  Yesu kaa yeinom, na ofiri won anim ho kohuntaee.
 • 37. Na wayo saa nsenkyerennee bebree wo won anim dee, nanso woannye no anni,
 • 38. na odiyifuo Yesaia asem a okaee no aba mu se:
  Awurade, hwan na wagye yen kasee adie,
  na hwan na woyii Awurade basa kyeree no?
 • 39. Yei nti na woantumi annye annie, sedee Yesaia kaa bio se:
 • 40. Wafira won ani, na wapirim won akoma, na woamfa won ani anhunu, na woamfa won akoma ante asee, na woannane won ho na mansa won yadee.]
 • 41. Yesaia kaa yeinom, efiri se ohunuu n’animuonyam, na ne ho asem na okaee.
 • 42. Nanso mpanimfuo no mu pii nso gyee no dii; na Farisifuo no nti woanka, na woantu won amfiri hyiadan mu;
 • 43. efiri se na wope nnipa animuonyam sene Nyankopon animuonyam.
 • 44. Na Yesu teaam se: Dee ogye me die no, enye me na ogye me die, na eye dee osomaa me no;
 • 45. Na dee ohu me no, hunu dee osomaa me no.
 • 46. Maba wiase se hann, na obiara a ogye me die no antena sum mu.
 • 47. Na se obi te me nsem na wannye anni a, me dee, memmu no aten, na mamma se merebebu wiase aten, na mebaa se merebegye wiase.
 • 48. Dee ommu me na onnye me nsem no wo dee obu no aten; asem a maka no, eno ara na ebebu no aten eda a edi akyire no mu,
 • 49. efiri se me dee enye me na mehyee me ho mekasaee, na agya a osomaa me no na ohyee me dee menka ne sedee menkasa.
 • 50. Na menim se n’ahyedee no ye daa nkwa. Enti dee meka no, sedee agya no aka akyere me no, saa ara na meka.
English (KJV)
 • 1. Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead, whom he raised from the dead.
 • 2. There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.
 • 3. Then took Mary a pound ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment.
 • 4. Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon’s son, which should betray him,
 • 5. Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?
 • 6. This he said, not that he cared for the poor; but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein.
 • 7. Then said Jesus, Let her alone: against the day of my burying hath she kept this.
 • 8. For the poor always ye have with you; but me ye have not always.
 • 9. Much people of the Jews therefore knew that he was there: and they came not for Jesus’ sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.
 • 10. But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death;
 • 11. Because that by reason of him many of the Jews went away, and believed on Jesus.
 • 12. On the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,
 • 13. Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried, Hosanna: Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.
 • 14. And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon; as it is written,
 • 15. Fear not, daughter of Sion: behold, thy king cometh, sitting on an ass’s colt.
 • 16. These things understood not his disciples at the first: but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him.
 • 17. The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave, and raised him from the dead, bare record.
 • 18. For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle.
 • 19. The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? behold, the world is gone after him.
 • 20. And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast:
 • 21. The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.
 • 22. Philip cometh and telleth Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.
 • 23. And Jesus answered them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.
 • 24. Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.
 • 25. He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.
 • 26. If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.
 • 27. Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.
 • 28. Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.
 • 29. The people therefore, that stood by, and heard it, said that it thundered: others said, An angel spake to him.
 • 30. Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes.
 • 31. Now is the judgement of this world: now shall the prince of this world be cast out.
 • 32. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.
 • 33. This he said, signifying what death he should die.
 • 34. The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?
 • 35. Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.
 • 36. While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus, and departed, and did hide himself from them.
 • 37. But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:
 • 38. That the saying of Esaias the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord been revealed?
 • 39. Therefore they could not believe, because that Esaias said again,
 • 40. He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them.
 • 41. These things said Esaias, when he saw his glory, and spake of him.
 • 42. Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue:
 • 43. For they loved the praise of men more than the praise of God.
 • 44. Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.
 • 45. And he that seeth me seeth him that sent me.
 • 46. I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.
 • 47. And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.
 • 48. He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.
 • 49. For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.
 • 50. And I know that his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *