Genesis ofa 6

aCdinkra
 • UsU na nnipa firii asECe rECdccsoC wc asasEC soCc na wcwoCoC mma mmaa maa wcn noC,
 • UpU NankoCpcn mma hunuu nnipa mma mmaa se wcn hoC ye fe, na wcwarECwarECEC wcn mu biara a wcpe.
 • UaU na aCwuradEC kaa se: mEC hoCnhoCm rECntECna onipa mu nkcsi daa, efiri se wcye hoCnam, Enti wcn nna Ne mfECe cha aCduonu.
 • UdU nna noC mu na abranEC akesECe wc asasEC soC, nc aCQirE yi nsoC a NankoCpcn mma kca nnipa mma mmaa hoC na wcwoCoC mmEC maa wcn noC, yEinoCm nEC abECrECmpcn a wcwc din firi tECtECECtEC.
 • UoU na aCwuradEC hunuu se nnipa bcnEC dccsoC pii wc asasEC soC, na wcn akoCman ajECnEC Ninaa ye bcnEC nkoC daa Ninaa.
 • UCU na aCwuradEC nuu nEC hoC se cycc onipa wc asasEC soCc, na eyee noC ya nakoCmaCm.
 • UuU na aCwuradEC kaa se: mepECpa nnipa a mabc wcn noC aCfiri asasEC aCni, efiri onipa soC kcsi ntctECboCa nEC mmoCa a wcwECa nEC EwiEm nnoCmaa soC, efiri se maCnu mEC hoC se mECycc wcn.
 • UqU na noa dECe, cNaa adoCm aCwuradEC aCnim.
 • UfU yEinoCm nEC noa awoCc ntoCatoCasoCc: noa ye onipa tECnECnECEC a cye pe wc nEC bECre soC nnipa mu. noa nEC oNankoCpcn na enantECECe.
 • UsgU na noa woCoC mmabaCnin baasa, sEm, ham, nEC yafEt.
 • UssU na asasEC aseEC wc NankoCpcn aCnim, na aCniedECn aSe asasEC soC ma.
 • UspU na oNankoCpcn hunuu asasEC, na hwe, aseEC, efiri se hoCnam Ninaa aseEC wcn qan wc asasEC soC.
 • UsaU na oNankoCpcn ka QECree noa se: hoCnam Ninaa aCwiEECe aba maCnim, efiri se wcn aCniedECn aSe asasEC soC ma, na hwe, meseEC wcn nEC asasEC.
 • UsdU fa cwawa ye adaka, na ye mpiaC wc adaka noC mu, na fa eSe tarEC Emu nEC ehoC.
 • UsoU na sedECe yc noC niE: nEC ntwEmu basafa ahasa, nEC tre aCduasa aCduonum, nEC koCrcn basafa aCduasa.
 • UsCU ye adaka noC hoC mpoCmma, kcsi se aka basafa biakoC na aCduru soCroC, na si adaka noC anoC poCnoC nEC nQenmu, na ye nsaCmsoCc mmiensa, dECe edi asECe, dECe edi ntaCm nEC dECe edi soCroC.
 • UsuU na hwe, mECdEC nsuyirEC beba asasEC soC mabeseEC hoCnam a nqa hoCnhoCm wc mu Ninaa csoCroC asEC; asasEC soC adEC Ninaa rECbewuwu.
 • UsqU na mEC nEC woC bepam atoC hc, na woCakc adaka noC mu, woC, nEC woC mma, nEC woC yECrEC, nEC woC mma yECrECnoCm.
 • UsfU na fa adECe a etEC asECe Ninaa, hoCnam Ninaa mu mmiEnu mmiEnu, onini nEC cbECdECe, kc adaka noC mu, na wcnNa nqa nka woC hoC.
 • UpgU nnoCmaa sedECe wcn su tECe, nEC ntctECboCa, sedECe wcn su tECe nEC mmoCa a wcwECa asasEC soCc Ninaa, sedECe wcn su tECe, wcn Ninaa mmiEnu mmiEnu mmra woC nQen, na wcaNa nqa.
 • UpsU na woC dECe, boCaboCa aCduanEC a wcdiE Ninaa bi anoC kc mu, na aye woC nEC wcn aCduanEC.
 • UppU na noa ycc sa; sedECe oNankoCpcn See noC Ninaa noC, saa ara na cycECe.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *