Yohane ofa 19

aCdinkra
 • UsU enna afEi pilato faa yEsu, na ckaa noC mpirE.
 • UpU na asraafoCc noC MoCnoCoC nkasee abotirE, na wcdEC bcc nEC ti, na wcdEC ntoCma kckcc bi guguu nEC soC,
 • UaU na wcbaa nEC nQen, na wckaa se: yudafoCc hECnEC, mmo oo! na wcboCbcc noC asoCtoCrc.
 • UdU enna pilato firii aCdi baa bio, na csECEC wcn se: hwe, mECdEC noC rECbre moC, na moCaChunu se mECnhunu nEC mu afcbusem biara.
 • UoU enna yEsu firii aCdi baECe, na cbc nkasee abotirE Se atadEC kckcc noC. na csECEC wcn se: hwe, onipa noC ni!
 • UCU enna ascfoC mpaCnin nEC asoCmfoCc noC hunuu noC noC, wctECaCtECaCaCm se: bc noC asennua mu, bc noC asennua mu! pilato sECEC wcn se: moC ara moCmfa noC nkcbc noC asennua mu! na mEC dECe, mECnhunu nEC mu afcbusem biara.
 • UuU yudafoCc noC buaa noC se: yen dECe, yewc mmara, na yen mmara noC nti etwa se cwuo, efiri se cyee nEC hoC NankoCpcn ba.
 • UqU enna pilato tECEC asem yi noC, csuroo pii,
 • UfU na cSenECEC amradoC aban noC mu bio, na csECEC yEsu se: woCfiri hEC? na yEsu aCmmua noC.
 • UsgU enna pilato sECEC noC se: woC nEC mEC nkasa? woCnnim se mECwc tumi se mECZaa woCc, na mECwc tumi se mECbc woC asennua mu?
 • UssU yEsu buaa se: se wcamfa amma woC aCmfiri soCroC a, anka woCnni mEC soC tumi biara, yEi nti dECe cyii mEC maa woCc noC na nEC bcnEC soC.
 • UspU efiri yEi soCc noC, pilato hwEChwee se cZaa noC; na yudafoCc noC tECaCaCm se: se woCZaa oyi a, woCNe kaECsarEC adamfoC; obiara a cye nEC hoC hECnEC noC tia kaECsarEC.
 • UsaU na pilato tECEC saa asem noC, cdEC yEsu firii aCdi, na cbetECnaa atEmmuo aja soC baCaCbi a wcfre hc se aboC-seECe, na hECbri mu wcfre noC gabata.
 • UsdU na eye twaCm hoC nsiEsiE da, na ebeye dcn a etc soC nsia. na csECEC yudafoCc noC se: hwe, moC hECnEC ni!
 • UsoU na wctEaCaCm se: fa noC kc, fa noC kc! bc noC asennua mu! pilato sECEC wcn se: mECmmc moC hECnEC asennuaCm anaa? ascfoCc mpaCnin noC buaa se: yenni chECnEC bi se kaECsarEC.
 • UsCU enoC na afEi cyii noC maa wcn See se wcnkcbc noC asennua mu. na wcfaa yEsu dEC noC kcEC.
 • UsuU na csoC n’asennua firii aCdi kcduruu baCaCbi a wcfre hc nitirECsoC a hECbri mu wcfre noC golgota.
 • UsqU ehc na wcbcc noC asennua mu a nnipa baCaCnu ka nEC hoC n’afanu, na yEsu wcn ntaCm.
 • UsfU na pilato twECree ehoC asem nsoC, na cdEC fam asennua noC aCtifi, na eka se: yEsu, nasarECni, yudafoCc hECnEC.
 • UpgU saa atwECre yi na yudafoCc noC mu pii kECnkanECECe, efiri se faakoC a wcbcc yEsu asennua mu hc ben kuro noC; na wcatwECre noC hECbri nEC roma nEC hECla kasa mu.
 • UpsU na yudafoCc ascfoCc mpaCnin noC sECEC pilato se: ntwECre se: yudafoCc hECnEC, na twECre se: cnoC na ckaa se: mECnEC yudafoCc hECnEC.
 • UppU pilato buaa se: dECe matwECre noC, matwECre.
 • UpaU na asraafoCc noC bcc yEsu asennua mu noC, wcfaa nEC ntoCma, na wcQee mu nnan maa csraani baakoC Naa biakoC, nEC n’atadECe. nsoC atadECe nSeasECe noC nni mpamECECe, wcMoCnoC firi soCroC besii faCm.
 • UpdU enna wcsECsECEC wcn hoC se: moCmmma yennsusuanEC mu, na moCmma yentwEC soC ntonto nhunu dECe ebeye nEC dECa. na twECresem a esEC:
  wcQee mEC ntoCma mu faEC,
  na m’atadECe soC na wctwECEC ntonto, noC
  baa mu.
  Enti asraafoCc noC na eycc yEinoCm
  .
 • UpoU nsoC na yEsu nEC na nEC nEC na nuabaa, maria, klopa yECrEC nEC maria magdalECnEC Zina yEsu asennua noC hoC.
 • UpCU na yEsu hunuu nEC na nEC osuani a cdc noC noC se cZina hc noC, csECEC nEC na se: cbaa, hwe, woC ba ni!
 • UpuU afEi csECEC osuani noC se: hwe, woC na ni! na efiri dcn noC ara mu noC, osuani noC dEC noC kcc cnoC ara nEC fiE.
 • UpqU yEi aCQiri a yEsu hunuu se wcaCNa aCwiE nnoCcma Ninaa noC, sedECe ebeyc na twECresem noC aba mu nti, ckaa se: osukcm dEC mEC.
 • UpfU nsoC na nsa kECkakECka adECe bi ma si hc, na wcdEC nsa noC bi yee sapc ma, na wcdEC tuaa soCmme anoC dEC kaa n’anoC.
 • UagU enna yEsu ZECEC nsa kECkakECka noC noC, ckaa se: wcaCwiE! na cbcc nEC tiri asEC dEC nEC hoCnhoCm maEC.
 • UpCU na yEsu hunuu nEC na nEC osuani a cdc noC noC se cZina hc noC, csECEC nEC na se: cbaa, hwe, woC ba ni!
 • UpuU afEi csECEC osuani noC se: hwe, woC na ni! na efiri dcn noC ara mu noC, osuani noC dEC noC kcc cnoC ara nEC fiE.
 • UpqU yEi aCQiri a yEsu hunuu se wcaCNa aCwiE nnoCcma Ninaa noC, sedECe ebeyc na twECresem noC aba mu nti, ckaa se: osukcm dEC mEC.
 • UpfU nsoC na nsa kECkakECka adECe bi ma si hc, na wcdEC nsa noC bi yee sapc ma, na wcdEC tuaa soCmme anoC dEC kaa n’anoC.
 • UagU enna yEsu ZECEC nsa kECkakECka noC noC, ckaa se: wcaCwiE! na cbcc nEC tiri asEC dEC nEC hoCnhoCm maEC.
 • UasU nsoC na da noC ye ahoCsiEsiE da, na sedECe ebeyc na aCmu noC rECnka asennua noC soC hoCmECda, na saa hoCmECda noC ye da kesECe nti, yudafoCc noC besree pilato se wcnkcbubu wcn nNawa na wcNi wcn.
 • UapU enna asraafoCc noC ba bebubuu dECe cdi kan noC nNawa nEC dECe cka hoC a wcbcc cnEC noC asennua mu noC dECe.
 • UaaU na wcduruu yEsu soCc na wchunuu se waCwu dada noC, wcammubu nEC nNawa.
 • UadU na asraafoCc noC mu baakoC dEC pECa wcc nEC mfECm, na ntem ara na moZa nEC nsuo firii mu baECe.
 • UaoU na dECe chunuie noC aCdi adansECe, na n’adansECe noC ye noCkoCre, na cnoC dECe, cnim se cka noCkoCre, na moC nsoC moCaZEC aCdi.
 • UaCU na wcycc yEinoCm na twECresem a esEC: wcmmmu nEC dompE bi, noC aba mu.
 • UauU na bio twECresem foCfoCrc sEC: wcbehwe dECe wcwcc noC noC.
 • UaqU na yEinoCm aCQiri noC, yosEf a cfiri arimatEa a cye yEsu suaCni, na yudafoCc hoC hu nti cye noC koCkoCaCm noC, besree pilato se cmma noC Ni yEsu aCmu noC; na pilato maa noC ehoC qanna cba beyii n’aCmu noC.
 • UafU na nikodEmo nsoC a da bi cbaa yEsu nQen anajoCc noC baEC, na cdEC koCrcbc nEC pepremfrafraECe beye nkariboCc cha baEC.
 • UdgU enna wcfaa yEsu aCmu noC, na wcdEC MECra nEC nnuro QECQECrECEC nEC hoC, sedECe yudafoCc aCmusiE tECe noC.
 • UdsU nsoC faakoC a wcbcc noC asennua mu hc noC, turo bi wc hc, na turo noC mu na cboCda foCfoCrc bi a wcmfaa onipa ntoCoC mu da wc;
 • UdpU na ehc na yudafoC ahoCsiEsiE da noC nti, wcdEC yEsu kctoCECe, efiri se cboCda noC na eben.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *