Category: 1 Petro

  • 1 Petro ofa 1

    aCdinkra UsU pEtro, yEsu kristo soCmafoCc, dEC kcma wcn a wcahwECtEC kc ponto, galaCtia, kapadokia, aCsia nEC bitinia noC mu, amamfrafoCc a wcaCyi wcn, Akan 1. Petro, Yesu Kristo somafuo, de koma won a woahwete ko Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia ne Bitinia no mu, amamfrafuo a woayi won, English 1. Peter, an apostle of Jesus…

  • 1 Petro 1: 1

    Adinkra pEtro, yEsu kristo soCmafoCc, dEC kcma wcn a wcahwECtEC kc ponto, galaCtia, kapadokia, aCsia nEC bitinia noC mu, amamfrafoCc a wcaCyi wcn, Akan Petro, Yesu Kristo somafuo, de koma won a woahwete ko Ponto, Galatia, Kapadokia, Asia ne Bitinia no mu, amamfrafuo a woayi won, English Peter, an apostle of Jesus Christ, to the…