Adiyisem ofa 5

aCdinkra
  • UsU na mEChunuu nwoma bi dECe ctEC ahECnnwa noC soCc noC nifa mu a wcatwECre Emu nEC aCQirE, na wcdEC nscanoC nsoCn asoCsc anoC.
  • UpU na mEChunuu cbcfoCc hoCcdECnfoCc bi a cdEC nnEC kesECe tECaCaCm se: hwan na cfata se cbuE nwoCma noC mu na ctEC nEC nscanoC noC?
  • UaU na obiara nni soCroC anaa asasEC soC anaa asasEC asEC a cbetumi aCbuE nwoCma noC mu anaase cbehwe mu.
  • UdU na mECsuu pii, efiri se wcnhunu obi a cfata se cbebuE nwoCma noC mu anaase cbehwe mu.
  • UoU na mpaCnimfoCc noC mu baakoC ka QECree mEC se: nsu, hwe, yuda aCbusuakuo mu Zata noC, dawid nhini noC aCdi nkoCnim se cbebuE nwoCma noC mu na watECtEC nEC nscanoC nsoCn noC.
Akan (Twi)
  • 1. Na mehunuu nwoma bi dee ote ahennwa no suo no nifa mu a woatwere emu ne akyire, na wode nsoano nson asoso ano.
English (King James Version)
  • 1. And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with seven seals.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *