Genesis ofa 8

aCdinkra
 • UsU na oNankoCpcn kaECEC noa nEC mmoCadoCma Ninaa nEC ntctECboCa Ninaa a wcnEC noC wc adaka noC mu Ninaa, na oNankoCpcn maa mframa bc faa asasEC soC, na nsuo noC anoC bree asEC.
 • UpU na Ebunu noC nsuo aCniwa sisii, na csoCroC mpoCmma mu toCtoCEC, na osuo a efiri soCroC noC ZaECEC toCrc;
 • UaU na nsuo noC twEC firii asasEC soC ara. na nna cha aCduonum aCQiri noC na na nsuo noC soC rEChwan.
 • UdU na boCsoCmEC a etc soC nsoCn, boCsoCmEC noC da a etc soC dunsoCn na adaka noC kctaa ararat mmECpc soCc.
 • UoU na nsuo noC kcc soC twECEC ara kcsii boCsoCmEC a etc soC du noC soC, na boCsoCmEC a etc soC du noC da a edi kan noC na mmECpc aCttifi dECdaa aCdiE.
 • UCU na enoC aCQiri adaCduanan noC, noa buEE adaka noC mpoCmma a cycECe noC,
 • UuU na csoCmaa anECnEC. na cfirii aCdi, na cdii akcnECaba dEC kcsii se nsuo noC wECEC asasEC soCc.
 • UqU na csoCmaa aCburuburo firii nEC nQen se cnkchwe se nsuo noC awEC wc asasEC aCni anaa.
 • UfU nansoC aCburuburo noC aCnNa nEC nan sibECa, na csanEC baa nEC nQen adaka noC mu, efiri se nsuo no da soC wc asasEC Ninaa aCni. na ctECnECEC nEC nsa faa noC baa nEC nQen wc adaka noC mu.
 • UsgU na ctwen nnansoCn bio, na csoCmaa aCburuburo noC baa firii adaka noC mu bio.
 • UssU na aCburuburo noC baa nEC nQen aMummECre, na hwe, ngoC dua ahahan frcmfrcm tua n’anoC. na noa hunuu se nsuo noC awEC asasEC soC.
 • UspU na ctwen nnansoCn bio, na csoCmaa aCburuburo noC, na wansanEC amma nEC nQen bio.
 • UsaU na afEC a etc soC ahansia nEC biakoC, boCsoCmEC a edi kan noC da a edi kan noC na na nsuo noC awEC asasEC soCc; na noa yii suSe noC firii adaka noC soC, na chweEC, na hwe, na asasEC aCni awoC.
 • UsdU boCsoCmEC a etia mmiEnu noC da a etc soC aCduonu nsoCn noC na asasEC soC awoC koCraa.
 • UsoU na oNankoCpcn kasa QECree noa se:
 • UsCU firi adaka noC mu, woC nEC woC yECrEC nEC woC mma nEC woC mma yECrECnoCm a wcka woC hoC;
 • UsuU mmoCadoCma a wcka woC hoC Ninaa a efiri hoCnam Ninaa mu, nnoCmaa nEC ntctECboCa nEC dECe ewECa asasEC soCc Ninaa nEC woC mfiri aCdi, na wcnnccsoC asasEC soC.
 • UsqU na noa nEC nEC mma nEC nEC yECrEC nEC nEC mma yECrECnoCm firii aCdi;
 • UsfU mmoCadoCma Ninaa, wcn a wcwECa Ninaa nEC nnoCmaa Ninaa, dECe ekECka nEC hoC asasEC soCc Ninaa, sedECe wcn mmoCaban tECe, firi adaka noC mu firii aCdi.
 • UpgU na noa sii afcrECbuQia maa aCwuradEC, na cfaa ntctECboCa a wcn hoC tECe Ninaa mu bi nEC nnoCmaa a wcn hoC tECe Ninaa mu bi dEC wcn boCbcc cQECe afcdECe wc buQia noC soC.

Posted

in

by

Tags:

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *